.

Smluvní podmínky

SMLUVNÍ PODMÍNKY ČLENSTVÍ VE SPOLKU ELITÉ OSTRAVA z.s. PRO ROK 2019/20

1. ČLENSTVÍ

1.1 Členem spolku ELITÉ OSTRAVA z.s. (dále jen spolku) se stává ta osoba, která odevzdá podepsanou přihlášku. (U dítěte do osmnácti let je nutný podpis zákonného zástupce.)

1.2 Člen spolku má právo účastnit se akcí pořádaných spolkem.

1.3 Člen spolku má právo na náhradu tréninků, které jsou zrušeny spolkem. Během prázdnin a státních svátků tréninky neprobíhají a nelze žádat o jejich náhradu.

1.4 Člen spolku má právo žádat o seznam termínů a akcí pořádaných spolkem.

1.5 Rok 2019/20 se rozumí doba od 9. 9. 2019 do 19. 6. 2020.

1.6 Tréninky pohybové průpravy a sóloformací všech celků probíhají od 1. 10. 2019 do 29. 5. 2020.

1.7 Členství ve spolku zaniká nezaplacením kurzovného, pokud nemá člen vůči spolku žádné další závazky. Pokud má závazky, členství zaniká po vyrovnání všech závazků vůči spolku. Zánik členství může být také proveden ústní či písemnou formou po skončení daného pololetí.

2. ČLEN SPOLKU

2.1 Člen spolku je povinen docházet pravidelně na akce pořádané spolkem (tréninky, soustředění, vystoupení, soutěže). V případě absence je nutná omluva příslušné trenérce.

2.2 Člen spolku je povinen platit kurzovné do termínu stanoveného spolkem.

Kurzovné pro rok 2019/20 činí 1400,- Kč na pololetí. Pokud člen začne navštěvovat tréninky v průběhu pololetí, cenu za toto pololetí stanoví vedení spolku. Platba může být uhrazena hotově na tréninku, nebo na účet spolku (č. ú.: 220646911/0300, do poznámky je nutno uvést jméno člena spolku).

TERMÍNY PLATEB PRO ROK 2019/20:

Platba pro první pololetí: do 15. 10. 2019

Platba pro druhé pololetí: do 29. 2. 2020

Pokud neproběhne platba kurzovného v termínu, za každý další započatý měsíc se částka navyšuje o 100%. Je možná písemná omluva s žádostí o pozdější termín platby - zaslat e-mail či sms vedení spolku - elite.ostrava@email.cz, 737540006. Pokud do tří měsíců od termínu platby není kurzovné uhrazeno, postoupí spolek tento dluh příslušným organizacím.

2.3 Pokud je člen spolku zařazen do soutěžní choreografie je povinen účastnit se soutěží a platit poplatky spojené s účastí na soutěži. Účast na soutěži je omluvena v případě zdravotní indispozice, která je doložena potvrzením od lékaře.

Výše částky za účast na soutěži je stanovena dle propozic dané soutěže. Započítává se do ní startovné, oběd, popř. doprava (pokud je místo konání soutěže jinde než v Moravskoslezském kraji) a příspěvek 50,- Kč pro trenérku a asistentku. Tento příspěvek bude použit na obědy a starty pro trenérky.

Před zahájením soutěžní sezóny dostanou zákonní zástupci kalendář soutěží a počty startů jednotlivých členů. V případě nesouhlasu s termíny či starty informují trenérku, v opačném případě souhlasí s termíny a počty startů.

Pokud neproběhne platba poplatku za soutěž v daném termínu, za každý další započatý měsíc se částka navyšuje o 100%. Je možná písemná omluva s žádostí o pozdější termín platby - zaslat e-mail či sms vedení spolku - elite.ostrava@email.cz, 737540006. Pokud do tří měsíců od termínu platby není poplatek za soutěž uhrazen, postoupí spolek tento dluh příslušným organizacím.

2.4 Člen spolku je povinen pořídit si náčiní (baton-hůlka) na vlastní náklady. U juniorské kategorie je povinen pořídit si obuv - bílé kožené kozačky na vlastní náklady. Tyto potřeby si objednává u trenérky na tréninku.

2.5 Právní zodpovědnost za nezletilé členy na akcích pořádaných spolkem nese spolek v době pravidelných tréninků podle rozvrhu tréninků pro rok 2019/20, na akcích mimo pravidelné tréninky v časech zaslaných v informačních mailech a na facebookovou skupinu.

2.6 Člen spolku, jenž je zařazen do soutěžní choreografie, je povinen přispět na výrobu nových kostýmů pro velkou formaci v dané sezóně. Částka pro věkovou kategorii Littlekadet (3 - 7 let) a kadet (8-11 let) je stanovena na  částku  800,- Kč. Částka pro věkovou kategorii junior (12-14 let) a senior je stanovena na částku 1000,- Kč. Kostýmy pro sezónu 2017/18 zhotovuje chráněná dílna Ostrava. Platí se buď hotově na tréninku, nebo na účet spolku (č. ú.: 220646911/0300, do poznámky uvést jméno dítěte). Tento bod je platný pouze pro členy zařazené do soutěžní choreografie.

2.7 Členové spolku narozeni v roce 2005 a starší nemají sjednané základní úrazové pojištění v rámci spolku. Jsou povinni, resp. jejich zákonní zástupci, si zajistit pojištění na vlastní náklady. Pro tyto členy je příspěvek na výrobu nových kostýmů upraven na částku 900,- Kč.

2.8 Členové spolku narozeni v roce 2006 a mladší mají sjednané základní úrazové pojištění v rámci spolku v době:

první pololetí: 16. 10. 2019 - 31. 1. 2020

druhé pololetí: 1. 3. 2020 - 19. 6. 2020

2.9 Spolek nezodpovídá za ztrátu osobních věcí a předmětů zanechaných mimo prostory zamčených šaten. Spolek nezodpovídá za ztrátu cenností (šperky, mobilní telefony, tablety, notebooky) ze zamčených šaten.

2.10 Člen spolku je povinen kontrolovat a číst informace zasílané na e-mail, popř. facebook.

2.11 Člen spolku nemá majetné právo na kostýmy, na jejichž výrobu finančně přispěl.

2.12 Člen spolku je povinen starat se o zapůjčený majetek. V případě ztráty či zničení majetku spolku je spolek oprávněn žádat náhradu škody.

2.13 V souvislosti s novým zákonem o Ochraně osobních údajů (GDPR) je nutno odvezdat spolu s přihláškou také Souhlas člena či zákonného zástupce se zpracováním a využitím osobních údajů.

2.14 Pokud vyžaduje člen či zákonný zástupce fakturu za uhrazení kurzovného, je nutno tuto skutečnost nahlásit vedení spolku ještě před platbou kurzovného na účet. Nelze žádat o vystavení faktury zpětně, na žádosti o vystavení faktury na platbu, která již proběhla připsáním na účet spolku, nebude brán zřetel.

3. SOUSTŘEDĚNÍ A INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKY

3.1 Spolek pořádá během roku týdenní soustředění konané mimo Ostravu.

3.2 Spolek pořádá během roku víkendová soustředění konaná v Ostravě. Cena za toto soustředění je standardizovaná na částku 100,- Kč/den/osoba. V ceně je zahrnutý nájem a odměna trenérkám.

3.3. Spolek pořádá během jarních prázdnin třídenní soustředění na základních školách v Ostravě, na toto soustředění se nevztahuje standardizovaná částka 100,- Kč/den/osoba. Cenu za toto soustředění určuje výše nájmů u jednotlivých ZŠ, která bývá zpravidla vyšší o náklady spojené s využíváním energií a dalšími výdaji, které si stanoví ZŠ.

3.4 Každý člen spolku má nárok na individuální tréninky svých vystoupení. Tyto tréninky, nájem i trenéry hradí spolek. Pro školní rok 2019/20 budou probíhat každé po, út, st, od 15:45 - 16:45 na ZŠ Komenského a každé po od 16:00 - 17:00 na ZŠ Dětská v Ostravě-Porubě. Všechny další individuální tréninky sóloformací si hradí členové spolku sami. Cena individuálního tréninku sólo či duo/trio formace mimo tréninkový harmonogram stanovený spolkem, který trénuje trenérka spolku, je 100,- Kč/hod. Cena individuálního tréninku miniformace mimo tréninkový harmonogram stanovený spolkem, který trénuje trenérka spolku, je 50,- Kč/hod.

4. KLUBOVÉ OBLEČENÍ

4.1 Člen soutěžící ve výkonnostní třídě A si pořizuje teplákovou soupravu s logem sponzora klubu. Příspěvek na tuto soupravu činí polovinu pořizovací ceny tedy 650,- Kč. Zaplacením příspěvku nenabývá člen majetné právo na tuto teplákovou soupravu. Platí se buď hotově na tréninku, nebo na účet spolku (č. ú.: 220646911/0300, do poznámky uvést jméno dítěte+teplákovka).

4.2 Člen soutěžící ve výkonnostní třídě A, který uhradí plnou cenu teplákové soupravy s logem sponzora klubu ve výši 1300,- Kč, má tuto teplákovou soupravu v osobním vlastnictví. Platí se buď hotově na tréninku, nebo na účet spolku (č. ú.: 220646911/0300, do poznámky uvést jméno dítěte+teplákovka).

4.3 Člen soutěžící ve výkonnostní třídě A, který uhradil příspěvek či plnou cenu za teplákovou soupravu s logem sponzora klubu, má právo na bezplatnou výměnu stávající teplákové soupravy za teplákovou soupravu větší velikosti.

4.4 Člen soutěžící ve výkonnostní třídě A, který má zájem o pořízení teplákové soupravy s logem sponzora již použitou a nošenou, uhradí půjčovné 300,- Kč. Toto půjčovné se hradí jednou za celou docházku do spolku a vztahuje se na ně bod 4.3. Toto půjčovné se platí se buď hotově na tréninku, nebo na účet spolku (č. ú.: 220646911/0300, do poznámky uvést jméno dítěte+teplákovka).

4.5 Člen soutěžící ve výkonnostní třídě B dostane klubové mikiny k zapůjčení bez poplatku.


V Ostravě 8. 9. 2019. 

                                                                                                                        Mgr. Hana Černá

                                                                                                                     předsedkyně spolku